Jump to the main content block

                                logo                            G○ to Chinese web   maev

 

Chon-Lin Lee Patent ( 專利 )

1. 甘其銓、林秀雄、陳煜斌、謝國鎔、李宗霖,鐵錳氧化磁體製備系統,中華民國新型專利,M549233,2017/9/21 ~ 2026/12/21。

2. 甘其銓、林秀雄、陳煜斌、謝國鎔、李宗霖,鐵錳氧化磁體製備系統,中國大陸專利。
Click Num: